Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Έρχεται τό σφράγισμα μετά τά τατουάζ…

Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε όταν δεν θα μπορούμε να πουλάμε και να αγοράζουμε; Τό έρώτημα προέρχεται άπό τήν άνάγνωση τού 13ου κεφαλαίου τής Άποκαλύψεως, βιβλίου τής Άγίας Γραφής. Καί τό έρώτημα τυπικά είναι οίκονομικό, διότι άφορά τό πώς θά έπιβιώσουμε χωρίς χρήμα. Έπομένως νά γιατί πρέπει όλα νά τά συνδέουμε άμεσα μέ τήν Πίστη μας στό Θεό, διότι ή έπιβίωση πρωτίστως δέν είναι τό χρήμα, άλλά ό Θεός. Ό Θεός μπορεί νά θρέψει τούς πιστούς μέ πολλούς τρόπους, τό χρήμα είναι ένα συγκεκριμένο μέσο γιά άγορά προϊόντων, δέν κάνει τίποτε άλλο… Γίνεται όμως καί πολύ έπώδυνο διότι, δέν τό έχουμε όλοι, είναι αίτία πολέμων, είναι αίτία κλοπών, μέσο έκβιασμού, αίτία φόνου, μέσο έξαγοράς συνειδήσεων, έχει φθάσει δέ νά κάνει άπίστευτα πράγματα ώς αίτία κακού. Σέ έλάχιστες περιπτώσεις τό χρήμα έχει εύεργετικές κι όχι έπώδυνες έπιπτώσεις…
Τό χρήμα στήν έποχή μας έχει πιστέψει ότι μπορεί νά άντικαταστήσει τό Θεό, θεωρώντας ότι έχει τέτοια δύναμη, πού μπορεί νά τό κάνει. Τί κι άν αύτό είναι μιά γελοία άντίληψη, τί κι άν είναι μιά πλάνη; Οί κατέχοντες τό χρήμα παγκοσμίως θεωρούν τούς έαυτούς τους κάτι σάν ύπερανθρώπους, τούς γνωστούς άπό τά παραμύθια σούπερμαν… Ό έλεγχος τού χρήματος έφερε τίς τράπεζες, οί τράπεζες τό παγκόσμιο σύστημα χρήματος, τό παγκόσμιο σύστημα χρήματος τούς πλουτοκράτες καί αύτοί θεωρούν τούς έαυτούς τους πλανητάρχες…
Αύτό τό σύστημα χρήματος στή σημερινή του μορφή, βρίσκεται στά όριά του τεχνολογικά χρειάζεται άλλαγή καί είμαστε σ’ αύτή τήν περίοδο τής άλλαγής. Ή πρώτη σκέψη είναι ότι άλλάζει γίνεται καλύτερο πιό άσφαλές καί τέλος πάντων καλύτερες προσδοκίες γιά τούς άνθρώπους. Δέν είναι άκριβώς έτσι, φαίνεται ότι δέν γίνεται άπλά μιά άλλαγή, άλλά μιά μετάβαση σέ κάτι άλλο, μιά μετάβαση άκατανόητη γιά άνθρώπους πού μεγάλωσαν καί έζησαν μέ νομίσματα καί χαρτονομίσματα, πού έκφράζουν τήν χειροπιαστή έννοια τού χρήματος. Μήν ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύτηκαν πολλοί νά βάζουν τά λεφτά τους στήν τράπεζα τά παλαιότερα χρόνια γιατί έχαναν τόν άμεσο έλεγχό τους, δέν τά είχαν στά χέρια τους, στό σπίτι τους. Οί τόκοι έστειλαν τά λεφτά στίς τράπεζες.
Τώρα λοιπόν πού προετοιμάζεται ή μετάβαση έχει διαφανεί ότι πάμε σέ ένα άϋλο σύστημα χρήματος, κάτι πού τρομάζει άμεσα τόν κόσμο γιατί θά πάψει νά ύπάρχει χρήμα χειροπιαστό, πράγμα πού άλλάζει τόν τρόπο ζωής τού άνθρώπου ριζικά, μιλάμε γιά ένα άλλο τρόπο ζωής, ένα άλλο κόσμο πολύ διαφορετικό τού σημερινού… Σίγουρα θά ύπάρξει μεταβατική περίοδος προσαρμογής, προσαρμογή είναι δύσκολο νά ύπάρξει… Ίδίως όπως είναι φυσικό στίς μεγάλες ήλικίες. Θά μεσολαβήσουν άντιδράσεις, θά μεσολαβήσουν συγκρούσεις, θά παρουσιαστούν πολλά προβλήματα καί θά χρειαστεί τό σύστημα ένα άλάνθαστο στοιχείο πάνω στόν κάθε άνθρωπο, ένα κωδικό σάν αύτό πού έχουν οί κάρτες άναλήψεων καί άγορών, όλες οί κάρτες. Αύτός ό κωδικός καί τό τσιπάκι του θά μπούν στά σώματα τών άνθρώπων, οίκιοθελώς στούς τύπους, ύποχρεωτικά έν τέλει.
Αύτή ή περιγραφή είναι ή τεχνική διαδικασία, ύπάρχει καί ή πνευματική διαδικασία πού σχετίζεται μέ τήν Πίστη μας στό Θεό ή τήν πίστη μας στόν άντίχριστο πού θά ζητήσει αύτός ώς κυβερνήτης τού κόσμου τότε νά τόν προσκυνήσουμε άποδεχόμενοι τό σφράγισμα καί νά άρνηθούμε τό Θεό. Γιά νά γίνει αύτό θά πρέπει νά προκύψει ή άνάγκη μιάς παγκόσμιας κυβέρνησης σάν αύτή πού προπαγανδίζει ό προδότης Παπανδρέου, ό Ρομπάϊ τής ΕΕ καί άλλοι νεοταξτες ύπάλληλοι, καί μέσω αύτής νά όδηγηθούμε στό πρόσωπο τού άντιχρίστου.
Τό άϋλο χρήμα δέν είναι κάτι πού μπορεί νά έφαρμοστεί άδιαμαρτύρητα θά πάρει χρόνο γιά νά πείσει τόν κόσμο καί θά μεταχειριστούν πολλά τεχνάσματα μέ τό καλό καί μέ τό κακό… Αύτή θά είναι μιά περίοδος πιό έπώδυνη άπό αύτή πού ζούμε σήμερα, πού βρισκόμαστε στήν άρχή τού σχεδίου, δηλαδή κόλαση κανονική. Όρίστε λοιπόν πόσοι λόγοι ύπάρχουν νά άντισταθούμε στή νέα τάξη πραγμάτων… Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα να καταλάβουμε όλοι ότι αύτό μπορεί νά μήν γίνει ποτέ άν άντιδράσουμε σωστά, ή νά γίνει σέ 50 ή σέ 100 χρόνια…
Αύτά τά θαύματα πού συμβαίνουν καθημερινά τά έχουμε άποδεχθεί κι άς μήν ξέρουμε άκριβώς πώς συντελείται τό θαύμα. Άναφέρομαι π.χ. στή γέννηση ένός άνθρώπου, αύτό τό τέλειο σύνθετο δημιούργημα πού λέγεται άνθρωπος είναι ένα πραγματικό θαύμα πού έχουμε συνηθήσει. Μήπως πρέπει νά συνηθήσουμε καί άλλα θαύματα τού Θεού; Παράδειγμα νά μπορούμε νά ζούμε χωρίς νά πουλάμε καί νά άγοράζουμε, χωρίς μέσο συναλλαγής;
Τήν άφορμή γιά αύτή μου τή άνάρτηση τήν βρήκα έδώ, http://proskynitis.blogspot.gr/2012/07/blog-post_822.html ,
 άπό όπου καί χρησιμοποιώ καί μερικά άποσπάσματα. Διαβάστε το είναι άνακουφιστικό γιά τίς ψυχές πού άγωνίζονται στό δρόμο τού Θεού…
Οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν,πολλές αντίχριστες ενέργειες (ηλεκτρονικέςταυτότητες, σφράγισμα, οικουμενισμός, πορνογραφία, ομοφυλοφιλία) τις οποίες θα αντιμετωπίσουν μόνο με την βοήθεια του Θεού.
Ο Θεός επιτρέπει αυτούς τους πειρασμούς ,συμπεριλαμβανομένου του τσιπαρίσματος,για να μετανοήσουμε,να πάμε στην εκκλησία,να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων και να σωθούμε.
Καί όλα αύτά έχουν άρχίσει έδώ καί μερικά χρόνια,
ό οίκουμενισμός είναι ή ένοποίηση όλων τών θρησκειών μέ συμπροσευχές στήν άρχή καί άποδοχή στό τέλος τού κάθε δόγματος ώς μιά έννιαία ένότητα τήν πανθρησκεία τής νεας έποχής, ειδωλολατρεία δηλαδή. Οί ταυτότητες είναι σέ μεταβατικό στάδιο όπου άφαιρούνται στοιχεία θρησκεύματος γιά νά ύπάρχει άπόκρυψη τών άλλοθρήσκων πού στέλνονται σέ κάθε χώρα, πρίν γίνουν ήλεκτρονικές, ή πορνογραφία γνωρίζει ήμέρες δόξης παντού σέ έφημερίδες, περιοδικά, κανάλια, στό Ίντερνετ, στό τηλέφωνο, παντού, ή όμοφυλοφιλία κάνει έπίδειξη στούς δρόμους μέ τίς δημόσιες έκδηλώσεις τής άνωμαλίας τους, ύπό τήν έγκριση "άρχόντων" ύπηρετών τού διεθνούς σιωνισμού, τό μόνο πού μένει είναι τό σφράγισμα…Πρίν τό σφράγισμα έπρεπε ό άνθρωπος νά έξοικιωθεί μέ τήν έπέμβαση στό σώμα του χωρίς νά πρόκειται γιά κάποια άσθένεια, μιά έπέμβαση μέ τήν μορφή τής μόδας, μιά έπέμβαση πού θά τήν πρότειναν τά είδωλα τών άνθρώπων καί ίδίως τών νέων καί έτσι ένα παλιό μέσο ήρθε στήν έπιφάνεια ή έγχάραξη τού δέρματος τό γνωστό τατουάζ. Αύτά τά τατουάζ έχουν τίς ρίζες του στίς είδωλολατρικές κοινωνίες άπό τήν έποχή πού ό Μωϋσής έγραψε τήν Πεντάτευχο τά πρώτα βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης. Σέ ένα άπ’ αύτά άναφέρεται ρητά ότι δέν πρέπει οί πιστοί στό Θεό νά κάνουν τέτοια σημάδια στό σώμα τους γιατί είναι γνώρισμα είδωλολατρικών λαών πού ό Θεός σιχαίνεται καί δέν θέλει ό λαός του νά ταυτίζεται μέ είδωλολατρικές συνήθειες πού παρασύρουν τούς άνθρώπους του μακρυά του.
Αύτά γράφτηκαν όταν ό Μωϋσής ό συγγραφέας τού βιβλίου είχε φθάσει μέ τό λαό του έξω άπό τή γή Χαναάν, τή γή τής έπαγγελίας, δηλαδή πρίν τό τελος τής ζωής του πού ήταν τό 1869 πρό Χριστού. Πόσα χρόνια έχουν περάσει άπό τότε; 3.880 χρόνια έκεί γύρω λίγα πρίν ίσως, λίγους μήνες πρίν, είχε τελειώσει τό βιλίο πού ήταν νόμος γιά τό λαό του. Από τότε λοιπόν ξέρουμε όσοι θέλουμε νά είμαστε πιστοί στό Θεό ότι τά τατουάζ είναι είδωλολατρική συνήθεια κι ότι σήμερα χρησιμοποιείται φυσικά άπό είδωλολάτρες σατανολάτρες, τόν άχταρμά δηλαδή τής νέας έποχής. Ύπό μιά έννοια λοιπόν οί φέροντες τά τατουάζ σήμερα είναι προετοιμασμένοι νά πάρουν τό χάραγμα, άλλο ένα χάραγμα παρόμοιο μέ αύτά πού έχουν, προετοιμασμένοι είτε έν γνώσει τους είτε έν άγνοία τους, είναι γνωστό πάντως ότι ή άγνοια σκοτώνει… Αύτά άφορούν μιά μαζική ύποταγή στό σφράγισμα, δέν σημαίνει αύτό ότι καί οί όλιγόπιστοι χριστιανοί όπως είμαστε οί περισσότεροι, δέν θά άποδεχθούμε τό χάραγμα…
Γιά νά άνακουφίσουμε λοιπόν τούς έν Χριστώ άδελφούς λέμε ότι όποιος κάνει τόν καλό άγώνα τής σωτηρίας καί πιστεύει σ’ αύτόν, δέν έχει νά φοβάται τίποτε γιατί θά έχει τήν τελειότερη προφύλαξη, τήν σκέπη τού Θεού. Μπορεί νά γίνεται χαμός γύρω μας καί όσοι προσευχόμαστε ζητώντας βοήθεια άπό τό Θεό νά είμαστε φυσιολογικοί, ήρεμοι, μέ δυνάμεις, άκόμη καί έτοιμοι γιά μάχες μέ τούς πολέμιους τής πίστεως. Κανείς Άγιος δέν ήταν ένας φημισμένος παλληκαράς πρίν κερδίσει τήν άγιότητα, ό Χριστός τού έδωσε τή δύναμη, ή πίστη στό Χριστό νικάει τούς πάντες… Στή βοήθεια τού Θεού λοιπόν στηριζόμαστε καί περιμένουμε τή σωτηρία μας μέ θαυμαστό τρόπο άφού δέν θά μπορούμε νά άγοράζουμε καί νά πουλάμε. Αύτό πού σήμερα φαίνεται άκατανόητο λόγω τής άπιστίας τότε θά είναι φυσιολογικότατο λόγω τής πίστεως, άπλά πράγματα. Άς δώσουμε τή δυνατότητα στό Θεό νά κάνει τά θαύματα πού μόνο αύτός μπορεί νά κάνει άνταποκρινόμενος, στή μεγάλη πίστη πού θά δείξουμε.
Πάρε τίς άμαρτίες μας Θεέ μου καί στήριξέ μας, βοήθησέ μας Κύριε… Φέρε μας όλους Κύριε κοντά στά Μυστήριά σου πού σώζουν…