Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Όσοι χειροτονούνται αναξίως θα κολασθούν

Επιστολή του π. Φιλόθεου Ζερβάκου της 3-2-1953 …Καθώς μοι γράφει ο υιός σας, ως νέος, έχει υποπέσει εις τι αμάρτημα το οποίον τον εμποδίζει να γίνη ιερεύς, διότι οι κανόνες των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων ορίζουν, ότι εκείνος που θα χειροτονηθή ιερεύς πρέπει να είναι καθαρός, να μην έχη πέση εις αμάρτημα σοβαρόν. Όσοι δε έχουν αμαρτήματα κωλυτικά της Ιερωσύνης και χειροτονούνται ιερείς, χειροτονούνται αναξίως και θα κολασθούν και αυτοί και εκείνοι που τους χειροτονούν και εκείνοι που τους παρακινούν να χειροτονηθούν. Επειδή επληροφορήθην, ότι παρακινείτε τον υιόν σας να γίνη ιερεύς, διότι φαντάζεσθε ότι με αυτό θα τον κάμετε ευτυχισμένον, εθεώρησα καλόν να σας γράψω σχετικώς ολίγα. Ως πνευματικός πατήρ, επειδή από μικρό παιδάκι έχω ασχοληθή εις την μελέτην και εις τον νόμον του Θεού, γνωρίζω τι λέγει ο νόμος της Εκκλησίας και οι κανόνες για τους Ιερείς και τους Αρχιερείς και για όλους τους κληρικούς και λαϊκούς. Σας συμβουλεύω, εάν αγαπάτε το παιδί σας και τον εαυτόν σας και θέλετε την σωτηρίαν και ευτυχίαν και του παιδιού σας και την ιδικήν σας, να παύσετε να τον συμβουλεύετε και να τον παρακινήτε να γίνη ιερεύς, διότι εάν εξακολουθήσετε είναι σαν να του λέγετε: παιδί μου θέλω και συ και εγώ να μη σωθούμε, αλλά να κολαστούμε, να μην πάμε με τον Χριστό, αλλά με τον διάβολον. Μη βλέπετε το παρόν αλλά το μέλλον. Κατά την Δευτέραν Παρουσίαν, λέγει ένας Αγιος, πολλοί πατριάρχαι, μητροπολίται, ιερείς, διάκονοι θα καταδικαστούν, διότι έγιναν αναξίως και θα στολίσουν την κόλασιν. Από τους σημερινούς Αρχιερείς και Ιερείς που βλέπετε από τους εκατόν ζήτημα είναι εάν ολίγοι είναι άξιοι. Εάν τους βλέπετε να φορούν μεταξωτά ή χρυσά άμφια ή θησαυρίζουν, αύριον θα αποθάνουν και από αυτά δεν θα πάρουν τίποτε, θα κερδίσουν μόνον την αιώνιον κόλασιν. Έναν ενάρετον και εγγράμματον και σοφόν νέον προ ετών εις τας Αθήνας τον παρεκίνουν όλοι, γονείς, συγγενείς, φίλοι, αρχιερείς, ιερείς, υπουργοί, βουλευταί, να γίνη ιερεύς και κατόπιν μητροπολίτης. Αυτός κατ’ αρχάς δεν ήθελε, άλλ’ επειδή επέμενον όλοι συγκατετέθη να γίνη. Την παραμονήν της χειροτονίας του, και ενώ πολλοί επερίμεναν με χαράν να υπάγουν εις την χειροτονίαν του να φωνάξουν άξιος, εκείνος ήτο λυπημένος διότι η συνείδησίς του του έλεγε να μη γίνη. Επειδή όμως είχε δώσει τον λόγον του, και είχαν όλα έτοιμα, εις την αμηχανίαν του και απορίαν, κατέφυγε εις την προσευχήν να του φανερώση ο Θεός, εάν είναι συμφέρον της ψυχής του να γίνη ή να μη γίνη. Την νύκτα προσευχόμενος απεκοιμήθη και βλέπει ότι επήγαν δύο Άγγελοι και τον επήραν από το δωμάτιόν του και τον επήγαν εις ένα μέρος άγνωστον, εκεί έμπροσθέν του έτρεχε ένας φοβερός ποταμός όχι από νερό αλλά από φωτιά και μέσα ήτο πλήθος ανθρώπων οι οποίοι με φωνές άγριες και δυνατές έκλαιον και οδύροντο. Ερώτα τους Αγγέλους, τι είναι αυτά που βλέπει; και οι Άγγελοι του είπαν αυτός είναι ο πύρινος ποταμός και αυτοί που είναι μέσα και θρηνούν είναι πατριάρχαι, αρχιερείς και ιερείς που έγιναν αναξίως• πρόσεχε, του είπαν, μη γίνης αρχιερεύς, διότι εάν γίνης εις αυτόν τον ποταμόν θα καταδικασθής αιωνίως. Εξυπνήσας έφυγε κρυφίως εις άγνωστον μέρος και μη ευρόντες αυτόν εχειροτόνησαν άλλον. Αυτός δε μετά πάροδον 3-4 μηνών παρουσιάσθη και διηγείτο το όραμα. Λοιπόν, εάν θέλετε να σωθή το παιδί σας και να σωθήτε και σεις, μη τον προτρέπετε για Ιερωσύνην, καλλίτερα να μείνη κοσμικός ή να τον αφιερώσετε, με την καρδίαν σας, εις την Παναγίαν, να γίνη μοναχός, και εκείνος να σωθή και εσείς και πολλοί άλλοι…. ο πνευματικός πατήρ Φιλόθεος Αρχιμανδρίτης