Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Η έκβαση τής μάχης

Ο Ιεζεκιήλ στο 38/λη΄ 5,6, αναφέρει μερικά ακόμα από τα έθνη που θα συντροφεύουν τον Γωγ: ΄΄Πέρσας και Αιθίοπας και Λύβυας μετ' αυτών, ...τον Γομέρ και πάντα τα τάγματα αυτού, τον οίκον Θωγαρμά και πάντα τα τάγματα αυτού από τών εσχάτων τού Βορρά, και πολλούς λαούς μετά σου΄΄. Στην Αποκάλυψη 20/κ΄ 9, λέει για τον πόλεμο τού Γωγ: ΄΄Και ανέβησαν επί το πλάτος τής γης και εκύκλευσαν την παρεμβολήν τών αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην. Και κατέβη πυρ εκ τού ουρανού και κατέφαγεν αυτούς΄΄. Το ίδιο λέει και στον Ιεζεκιήλ 38/λη΄ 22: ΄΄Και θέλω ελθεί εις κρίσιν εμαντίον αυτού εν λοιμώ και εν αίματι. Και θέλω βρέξει επ' αυτόν και επί τα τάγματα αυτού, και επί τον πολύν λαόν τον μετ' αυτού, βροχήν κατακλυσμού, και λίθους χαλάζης, πυρ και θείον΄΄. Ο Θεός λοιπόν, θα βοηθήσει τους μετανοημένους πλέον Ισραηλίτες, να σωθούν. Θα είναι ένας ιερός πόλεμος για τον Ισραήλ, όπως αναφέρει ο Ιωήλ 3/γ΄ 9 - 11: ΄΄Κηρύξατε τούτο εν τοις έθνεσιν. Αγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε μαχητάς, ας πλησιάσωσιν και ας αναβαίνωσιν πάντες οι άνδρες τού πολέμου. Σφυρηλατήσατε τα υνία σας εις ρομφαίας και τα δρέπανά σας εις λόγχας. Ο αδύνατος ας λέει: "Εγώ είμαι δυνατός". Συναθροίσθητε, και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη, και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου΄΄. Στον πόλεμο αυτό, ο Θεός θα κάνει ένα σεισμό, που θα πανικοβάλει τα στρατεύματα τών εχθρών τού Ισραήλ, σύμφωνα με το Ιεζεκιήλ 38/λη΄ 19: ΄΄Εξάπαντος εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι σεισμός μέγας εν γη Ισραήλ΄΄. Ζαχαρίας 14/ιδ΄ 3,5,13,14: ΄΄Και ο Κύριος θέλει εξέλθει, και θέλει πολεμήσει κατά τών εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα τής μάχης... και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε απ' έμπροσθεν τού σεισμού εν ταίς ημέραις Οζίου τού βασιλέως τού Ιούδα. Και εν τη ημέρα εκείνη, ταραχή Κυρίου μεγάλη θέλει είσθαι μεταξύ αυτών... Και θέλουσι πιάνει έκαστος την χείρα τού πλησίον αυτου, και η χειρ αυτού θέλει εγείρεσθαι κατά τής χειρός τού πλησίον αυτού. Και ο Ιούδας έτι θέλει πολεμήσει εν Ιερουσαλήμ΄΄. Ιεζεκιήλ 38/λη΄ 21: ΄΄Και θέλω καλέσει εναντίον αυτού (τού Γωγ) μάχαιραν κατά πάντα τα όρη μου λέγει Κύριος ο Θεός. Η μάχαιρα εκάστου ανθρώπου θέλει είσθαι κατά τού αδελφού αυτού΄΄. Ζαχαρίας 14/ιδ΄ 16: ΄΄Και πας όστις υπολειφθεί εκ πάντων τών εθνών τών ελθόντων κατά τής Ιερουσαλήμ, θέλει αναβαίνει κατ' έτος δια να προσκυνεί τον Βασιλέα, τον Κύριον τών δυνάμεων΄΄. Ιεζεκιήλ 38/λη΄ 23: ΄΄Και θέλω μεγαλυνθεί και αγιασθεί, και θέλω γνωρισθεί ενώπιον πολλών εθνών, και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος΄΄.