Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Η εποχή τού Γωγ

Είδαμε στο Ιεζεκιήλ 38/λη΄ 8,9,12, ότι ΄΄εν τοις εσχάτοις χρόνοις΄΄ ο Γωγ θα επιτεθεί κατά τού Ισραήλ. Οι ΄΄έσχατοι χρόνοι΄΄, ή οι ΄΄έσχατες ημέρες΄΄ κατά άλλες προφητείες, είναι η Χριστιανική περίοδος, από την πρώτη, ως τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στα ίδια αυτά εδάφια μάλιστα, είδαμε ότι αυτή η επίθεση, θα γίνει όταν ο Ισραήλ θα έχει συναχθεί και πάλι στη χώρα του, από το διασκορπισμό του στα γύρω έθνη. (΄΄λαόν συνηγμένον εκ τών εθνών΄΄). Ένας τέτοιος πόλεμος με τη Ρωσία ή άλλα από τα γύρω έθνη, δεν έγινε στην πρώτη επάνοδο τών Ισραηλιτών από τη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία το 537 π.Χ. Συνεπώς θα γίνει μετά από τη δεύτερη, τού 1948 μ.Χ. Τότε θα είναι και ο καιρός που ο Ισραήλ θα επιστρέψει στον Ιησού Χριστό, όπως είδαμε στα προηγούμενα φυλλάδια. Από το 70 μ.Χ. που καταστράφηκε πάλι η Ιερουσαλήμ (Λουκάς 21/κα΄ 20 - 24) ως το 1948 μ.Χ., ο Ισραήλ ήταν χωρίς πατρίδα, και συνεπώς κανένας τέτοιος πόλεμος δεν έγινε. Πρόκειται λοιπόν για κάτι μελλοντικό. Το ότι ΄΄οι έσχατες ημέρες΄΄, και οι ΄΄έσχατοι χρόνοι΄΄ αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, φαίνεται και από τον Ιωήλ 2/β΄ 29,31, 3/γ΄ 1,2,11,12, που αναφέρεται στον ίδιο πόλεμο τού Γωγ και τών άλλων εθνών εναντίον τού Ισραήλ, και στα γεγονότα γύρω από εκείνη την εποχή: ΄΄Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις, θέλω εκχέει το πνεύμα μου... ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η ημέρα τού Κυρίου η μεγάλη και επιφανής ...Διότι ιδού εν ταις ημέραις εκείναις, και εν τω καιρώ εκείνω, όταν επιστρέψω τους αιχμαλώτους τού Ιούδα και τής Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτι πάντα τα έθνη, και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα τού Ιωσαφάτ, και θέλω κριθεί μετ' αυτών εκεί υπέρ τού λαού μου και τής κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπειραν μεταξύ τών εθνών, και διεμοιράσθησαν την γην μου... Συναθροίσθητε, και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη, και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. Ας εγερθώσι, και ας αναβώσι τα έθνη στην κοιλάδα τού Ιωσαφάτ. Διότι εκεί θέλω καθήσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη κυκλόθεν΄΄. ΄΄Τις ημέρες εκείνες΄΄ τού Ιωήλ, ο ευαγγελιστής Λουκάς, τις τοποθετεί ΄΄εν ταις εσχάταις ημέραις΄΄, καθώς παραθέτει από τον Ιωήλ, στις Πράξεις 2/β΄ 16 - 20: ΄΄Αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια τού προφήτου Ιωήλ: "Και εν ταις εσχάταις ημέραις λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από τού Πνεύματός μου... ...ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα..."΄΄. Συνεπώς οι φράσεις: ΄΄έσχατες ημέρες΄΄ τού Ιωήλ και τού Λουκά, και ΄΄έσχατοι χρόνοι΄΄ τού Ιεζεκιήλ, μιλούν για την ίδια Χριστιανική περίοδο.